Algemene voorwaarden Jasperalblas.nl

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij (Jasperalblas.nl BV) met jou (de consument) sluiten. We hebben ons best gedaan om onze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Inhoud

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Even voorstellen
 4. Over wat wij aanbieden
 5. De overeenkomst
 6. Niet tevreden?
 7. Plichten van de consument tijdens de bedenktijd
 8. Herroeppen en de kosten daarvan
 9. Onze verplichtingen bij herroeping
 10. Uitsluiting herroepingsrecht
 11. De prijs
 12. Nakoming van de overeenkomst
 13. Levering en uitvoering
 14. Betaling
 15. Heb je een klacht?
 16. Geschillen
 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Definities

Om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken, hebben we hieronder een lijst met definities opgenomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij jij producten en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of digitale inhoud door Jasperalblas.nl worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Jasperalblas.nl;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van jouw herroepingsrecht;
 3. Consument: jij, de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat jou of Jasperalblas.nl in staat stelt om informatie die persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die jij als consument hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: dat zijn wij. De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Jasperalblas.nl en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als jij ter zake van jouw bestelling geen herroepingsrecht hebt;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jasperalblas.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou (de consument) en Jasperalblas.nl.

3. Even voorstellen

Jasperalblas.nl BV is gevestigd aan het John M. Keynesplein 12-46 1066EP te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64503127 en met BTW-nummer NL855694403B01. Jasperalblas.nl is per e-mail te bereiken op info@jasperalblas.nl. Je kunt ons ook bellen. Op werkdagen (ma t/m vr) kun je ons tussen 9.00 tot 17.00 bereiken op 020-210 1318.

4. Over wat wij aanbieden

 1. Op onze website bieden wij zowel digitale producten (zoals e-Books) als fysieke producten aan. Alles wat wij op onze site aanbieden duiden wij gezamenlijk aan als het aanbod.
 2. Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of digitale inhoud. Wij stellen deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat jij als consument op basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kunt maken. Wanneer wij een afbeelding van ons aanbod op de website vertonen, kun je er vanuit gaan dat dit een waarheidsgetrouwe weergave van ons aanbod is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Jasperalblas.nl echter niet.
 3. Indien ons aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zullen we dit altijd nadrukkelijk vermelden.
 4. Bij elk aanbod geven wij duidelijke informatie zodat het voor jou als consument helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden wanneer je het aanbod aanvaard.

5. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij als consument het aanbod aanvaart en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
 2. Nadat jij als consument het aanbod door bestelling via de website hebt aanvaard, ontvang je van ons een bevestiging per e-mail. Zolang je nog geen bevestiging hebt ontvangen kun je de overeenkomst ontbinden.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst laat je persoonlijke- en betaalgegevens achter. Wij behandelen deze gegevens met zorg en hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen zodat je jouw gegevens veilig aan ons kunt verstrekken.
 4. Bij levering van onze digitale en niet digitale producten en diensten ontvang je van ons de volgende informatie in een bevestigingse-mail:
 5. het telefoonnummer van de klantenservice, waar je met eventuele vragen en klachten terecht kunt;
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij als consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding dat het herroepingsrecht is uitgesloten;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. de prijs inclusief alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 9. indien je als consument een herroepingsrecht hebt, het modelformulier waarmee je kunt herroepen.

6. Niet tevreden?

Bij producten:

 1. Je mag als consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij willen uiteraard graag weten waarom je het product toch niet wilt hebben en zullen je hier naar vragen. Je bent echter niet verplicht om een reden op te geven.
 2. De hierboven in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij als consument, of degene die door jou vooraf is aangewezen (maar niet de vervoerder is), het product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. Als consument kun jij ook een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Wij willen uiteraard graag weten waarom je het product toch niet wilt hebben en zullen je hier naar vragen. Je bent echter niet verplicht om een reden op te geven.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Indien wij hebben nagelaten om jou als consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 4. Indien wij de jou in het voorgaande lid bedoelde informatie hebben verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop jij die informatie heeft ontvangen.

7. Plichten van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal jij als consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Wij gaan er vanuit dat je het product zal hanteren en inspecteren zoals je dat in de winkel zou doen.
 2. Je bent als consument alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven in lid 1 is toegestaan.

8. Herroeppen en de kosten daarvan

 1. Als je gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, meldt je dit aan ons binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het daarvoor bedoelde formulier voor herroeping of op andere expliciete wijze.
 2. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, stuur jij als consument het product terug, of overhandig je dit aan (een gemachtigde van) Jasperalblas.nl. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. Voor het terugzenden geldt in elk geval dat dit binnen de bedenktijd van 14 dagen moet gebeuren.
 3. Je zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
 5. Als consument draag je de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Wanneer wij niet hebben gemeld dat jij deze kosten moet dragen of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft de jij de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Jij draagt als consument geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 7. je voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 8. je niet hebt erkend jouw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 9. Jasperalblas.nl heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 10. Als jij gebruik maakt van jouw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Onze verplichtingen bij herroeping

 1. Indien wij melding van herroeping door jou, als consument, op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. Wij vergoeden zo snel mogelijk alle betalingen, inclusief de eventuele leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product en in elk geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de jij ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot jij als consument aantoont dat je het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. Voor de terugbetaling draag jij geen kosten.
 4. Als jij als consument hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Jasperalblas.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

Je verliest het recht op herroeping wanneer wij duidelijk bij aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst vermelden dat de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager is uitgesloten van het herroepingsrecht, en:

 1. wij de uitvoering aanvangen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van jou als consument;
 2. en je hebt verklaard dat je hiermee je herroepingsrecht verliest.

11. De prijs

 1. Wij verhogen de prijzen van onze producten nooit gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behalve wanneer er wijzigingen ontstaan in de toepasselijke btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit afgesproken hebben en:
 4. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. jij als consument de bevoegdheid hebt de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. Alle prijzen op onze website zijn inclusief btw.

12. Nakoming van de overeenkomst

 1. Jasperalblas.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

13. Levering en uitvoering

 1. Jasperalblas.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij aan ons hebt opgegeven bij de bestelling.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zullen wij geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij wij een andere leveringstermijn met jou hebben afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst een bericht. Je hebt dan in elk geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat jij al hebt betaald zo snel mogelijk terugbetalen.
 5. Jasperalblas.nl draagt het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment van bezorging bij jou of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij wij daar uitdrukkelijk andere afspraken over gemaakt hebben. anders is overeengekomen.

14. Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of wanneer er geen bedenktermijn geldt binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, start deze termijn nadat jij de bevestiging van de overeenkomst hebt ontvangen.
 2. Als consument heb je de plicht om onjuistheden in de door jou opgegeven of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.
 3. Indien jij niet tijdig aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door Jasperalblas.nl gewezen bent op de te late betaling en wij jou een termijn van 14 dagen hebben gegund om alsnog aan deze betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Jasperalblas.nl kan ten voordele van jou als consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

15. Heb je een klacht?

 1. Jasperalblas.nl heeft een klachtenprocedure. Heb je een klacht, mail die dan naar info@jasperalblas.nl en wij zullen jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven aan ons worden gemaild op het bovenstaande e-mailadres.
 3. Klachten worden door ons binnen 14 dagen behandeld.
 4. Als consument dien jij Jasperalblas.nl 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

16. Geschillen

Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan, maar mocht dat nu toch gebeuren, dan geldt dat op overeenkomsten tussen Jasperalblas.nl en jou en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is.

17. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende en/of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [naam ondernemer]
 • [geografisch adres ondernemer]
 • [faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
 • [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.